Комунальний заклад "Технічний ліцей"
 
Кам'янської міської ради

Новини


Всі новини

Вимоги до знань, необхідних абітурієнту

Програмні теми конкурсного випробування (алгебра)

Тема 1. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ

Вимоги до учня: розв'язує: рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною.

Тема 2. ЦІЛІ ВИРАЗИ

Вимоги до учня: розв'язує вправи, що передбачають: обчислення значень числових виразів з раціональними числами, їх степенів та виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду; перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування, за формулами скороченого множення та застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв'язування рівнянь, доведення тверджень.

Тема З. ФУНКЦІЇ

Вимоги до учня: розв'язує вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; з'ясування окремих характеристик функції за ії графіком ( додатні значення, від'ємні значення, нулі).

Тема 4. СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З ДВОМА ЗМІННИМИ

Вимоги до учня: розв'язує: системи двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом; способом підстановки; способом додавання; задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними.

Програмні теми конкурсного випробування (геометрія)

Тема 1. НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Вимоги до учня: знаходить довжину відрізка, градусну міру кута, використовуючи властивості їх вимірювання; застосовує вивчені означення і властивості до розв'язування задач.

Тема 2. ВЗАЄМНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ

Вимоги до учня: застосовує означення і властивості суміжних та вертикальних кутів; паралельних та перпендикулярних прямих; кутів, утворених при перетині двох прямих січною; ознаки паралельності прямих; властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною до розв'язування задач.

Тема 3. ТРИКУТНИКИ

Вимоги до учня: застосовує ознаки рівності трикутників, ознаки рівності та властивості прямокутних трикутників, властивості й ознаки рівнобедреного трикутника, властивості кутів трикутника, властивості зовнішнього кута трикутника до розв'язування задач.

Тема 4. КОЛО І КРУГ. ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ

Вимоги до учня: зображує на малюнках коло та його елементи; дотичну до кола; коло, вписане в трикутник, і коло, описане навколо нього; описує взаємне розташування кола і прямої; застосовує властивості серединного перпендикуляра, бісектриси кута, дотичної до кола, діаметра і хорди, точки перетину серединних перпендикулярів сторін трикутника, точки перетину бісектрис кутів трикутника до розв'язування задач.

Фізика

Знати:

 • агрегатні стани речовини, основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини, формулу густини речовини, залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури, ядерну модель атома, явище дифузії;
 • основні оптичні явища природи: прямолінійність поширення світлових променів, пояснення сонячного та місячного затемнень, дисперсію світла та спектральний склад світла, кольори, закони відбивання світла, поширення світла у різних середовищах, заломлення світла на межі двох середовищ, оптичну силу лінзи, силу світла та освітленість, будову окулярів та оптичних приладів, будову ока та вади зору, об'єм куба і паралелепіпеда; одиниці вимірювання:
 • довжини, часу, площі поверхні, об'єму, маси тіла та густини, оптичної сили лінзи і фокусної відстані, енергії;
 • значення фізичної величини та її одиниці виміру, використовуючи приставки СІ (мікро, мілі, санти, деци, кіло, мега) для утворення кратних і частинних одиниць;
 • об'єм куба і паралелепіпеда;

Вміти вимірювати:

довжину, площу поверхні, об'єм, час, масу тіла, густину речовини, фокусну відстань та оптичну силу лінзи, складати найпростіші оптичні прилади;

Вміти користуватися:

 • метрономом, секундоміром, лінійкою, мензуркою, терезами, лупою, лінзами;
 • вміти визначати ціну поділки шкали вимірювального приладу;

Розв'язувати задачі на:

 • застосування формули густини, формули об'єму куба та паралелепіпеда, формули залежності лінійних розмірів твердих тіл від температури, формули лінзи, сили світла, освітленості;
 • побудову ходу променів у плоскому дзеркалі;
 • побудову зображень, утворених за допомогою лінз;
 • переводити в СІ різні одиниці виміру фізичних величин

     Якщо ви не впевнені у своїх знаннях, рекомендуємо вам підготуватися до виконання тестових завдань. Для цього бажано розв’язувати задачі із збірника завдань автора І.М.Гельфгата “Фізика. 7 клас. Збірник задач”. – Х.: Веста: Видавництво “Ранок”, 2007.