Комунальний заклад "Технічний ліцей"
 
Кам'янської міської ради

Новини


Всі новини

Вступ до школи

ІНСТРУКЦІЇ
про порядок конкурсного приймання учнів
до технічного ліцею м. Дніпродзержинська

1. Загальні положення

1.1. Приймання учнів до технічного ліцею здійснюється на конкурсній основі.
1.2. Відповідно до цієї Інструкції, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту навчального закладу робочі групи з числа педагогічних працівників розробляють Правила конкурсного приймання, що обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради технічного ліцею, схвалюються ними та затверджуються директором ліцею за погодженням з відповідним органом управління освітою.
1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.
1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні технічного ліцею. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.
2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні технічного ліцею вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.
2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться з 01 квітня кожного року. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке відбувається не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.4. Додаткове конкурсне приймання відбувається протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнювапість класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5. Для проведення конкурсних випробувань у технічному ліцеї створюється конкурсна комісія - приймальна, склад якої затверджується наказом директора технічного ліцею за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор технічного ліцею або його заступник.
2.6. 3 кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора технічного ліцею.
2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім'я директора ліцею, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го класу старшої школи ліцею.
2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.
2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.
2.10. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії па Чорнобильській АЕС, інші категорії дітей можуть зараховуватися до ліцею поза конкурсом.

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до технічного ліцею проводяться з математики та фізики в письмовій формі (письмова робота). (Додаток 1)
3.6. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів ліцею, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.
3.7. Варіанти письмових завдань для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої Інколи відповідного класу, розробляються кафедрами вчителів та затверджуються директором ліцею за погодженням з відповідним органом управління освітою.
3.8. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.9. Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.
3.10. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.
3.11. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
3.12. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.
3.13. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у технічному ліцеї протягом року. Місце їх зберігання визначає директор ліцею.
3.14. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів (додаток 2) відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.
3.15. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні ліцею для загального ознайомлення.
3.16. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники 3-4 етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
3.17. Учні, які завершили навчання на високому рівні, а також учні-випускиики 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від конкурсних випробувань з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.
3.18. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ліцею.
3.19. Учні, які не з'явились па конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до технічного ліцею наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу з 01 червня по 31 серпня поточного року.
4.2. До технічного ліцею подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.
4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються адміністрацією за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до технічного ліцею, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі
4.6. Учні, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з технічного ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до технічного ліцею вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не -пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор технічного ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог даної Інструкції.
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до ліцею, за його результатами покладається на директора ліцею або його заступника.
5.3. При порушенні вимог даної Інструкції та Правил конкурсного приймання результати конкурсу визнаються недійсними.
Бажаємо успіхів при вступі!